Algemene voorwaarden

Pillarpost.org is een wereldwijd platform voor lotgenotencontact dat voor leden toegankelijk is via het internet en heeft als doelstelling mensen van één of meerdere van de genoemde doelgroepen op onze website met elkaar in contact te brengen. Door lid te worden van Pillarpost.org accepteert u deze gebruiksvoorwaarden van Pillarpost.org en de huisregels en gaat u een wettelijke overeenkomst aan met Pillarpost B.V. Als u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en huisregels is registratie niet mogelijk.

 

Artikel 1. Definities

1.1

Pillarpost.org is een betaalde internet lotgenotenplatform voor lotgenotencontact van Pillarpost B.V. gevestigd te Almere, Nederland, ingeschreven onder dossiernummer 63543257 bij de Kamer van Koophandel te Nederland, die toegankelijk is voor ingeschreven leden. Alle onderdelen van Pillarpost.org zijn alleen toegankelijk tegen betaling van inschrijvings- en abonnementskosten.

1.2

Betaalde diensten zijn de onderdelen van Pillarpost.org die toegankelijk zijn voor leden tegen betaling van een bepaald bedrag.

1.3

Leden zijn betalende gebruikers van Pillarpost.org.

 

Artikel 2. Toegang en registratie

2.1

Om lid te worden van Pillarpost.org moet u tenminste 18 jaar zijn en alle verplichte velden van de inschrijfformulieren invullen.

2.2

Het abonnement van Pillarpost.org is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3

Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschikt ieder lid over een logincode en een wachtwoord. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld. Pillarpost.org kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een logincode en/of wachtwoord door een lid.

2.4

In het geval dat een lid deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier die in tegenspraak is met het doel van deze informatie, behoudt Pillarpost.org zich het recht voor om het account van het lid zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

2.5

Het lid is als enige aansprakelijk wanneer deze aanmeldingsgegevens door derden worden gebruikt en voor de handelingen of beweringen die via zijn/haar account worden gemaakt, ongeacht of deze al dan niet te goeder trouw zijn. Het lid vrijwaart Pillarpost.org tegen elke vordering van deze aard. Aangezien Pillarpost.org slechts beperkt beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerden kan worden gecontroleerd, is Pillarpost.org bovendien niet aansprakelijk wanneer de identiteit van een lid door iemand anders wordt gebruikt. Als het lid redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens of account door iemand anders worden gebruikt, dient Pillarpost.org onmiddellijk te worden geïnformeerd.

2.6

Pillarpost.org behoudt zich het recht voor leden te weigeren, hetgeen de aanvrager zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.

2.7

Pillarpost.org behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten en tarieven van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen.

 

Artikel 3. Het gebruik

3.1

U zult Pillarpost.org niet of op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde. 'mailbommen'; computervredebreuk ('hacken') via Pillarpost.org; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.

3.2

U verklaart dat de persoonlijke gegevens van derden, waarover u via Pillarpost.org beschikt, niet te zullen gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens u via Pillarpost.org beschikt. U verklaart geen 'junkmail', 'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulk-verspreiding van e-mail aan leden of voormalig leden te zullen distribueren.

3.3

U zult zich in uw communicatie niet obsceen uitlaten. Dit houdt ook in dat u op geen enkele wijze suggestieve seksuele uitingen, seksueel taalgebruik of beledigend taalgebruik zult bezigen in enige vorm. Pillarpost.org controleert alle profielen, en zal profielen zo nodig wijzigen, weigeren of verwijderen welke niet beantwoorden aan deze algemene voorwaarden.
Pillarpost.org is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving, redactionele wijzigingen aan te brengen in oproepen, profielen, afbeeldingen of andere ingezonden documenten.

3.4

 

3.5

U stemt ermee in dat u zich niet meerdere keren bij een zelfde doelgroep op de service van Pillarpost.org in zult schrijven om welke reden dan ook.

U bent jegens Pillarpost.org aansprakelijk voor alle schade die Pillarpost.org lijdt indien u zich niet aan de in dit artikel 3 genoemde voorwaarden houdt en u vrijwaart Pillarpost.org ter zake voor alle aanspraken van derden.

 

Artikel 4. Tarieven en betalingsvoorwaarden

4.1

Wanneer u niet akkoord wenst te gaan met een door Pillarpost.org kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven van de dienstverlening van Pillarpost.org, bent u gerechtigd om binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in onze kennisgeving genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden of de overeenkomst te annuleren.

4.2

Alle facturen zullen door u worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.

4.3

Bij iedere nieuwe inschrijving zijn er inschrijfkosten en abonnementsgeld verschuldigd indien dit niet heeft plaatsgevonden via een zorginstelling. 

4.4

Indien u de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zult u, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien u na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval u naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins.

 

Artikel 5. Privacy en bescherming

5.1

Het privacy beleid zoals hieronder omschreven maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden van Pillarpost.org. Door inschrijving verklaart u dat u met dit beleid instemt en u eraan te conformeren.

5.2

Het direct of indirect opnemen van contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL's, e-mail adressen, ICQ-nummers, of andere persoonlijk herleidbare informatie danwel het doen van verzoeken ter verkrijging van contactgegevens is niet toegestaan in oproep, profiel of op beeldmateriaal.

5.3

U verklaart geen foto's van seksuele aard, uw jeugdfoto's, groepsfoto's, foto's van dieren of foto's van andere mensen dan uzelf op Pillarpost.org te publiceren. Pillarpost.org behoudt zich het recht voor om foto's, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.

5.4

Pillarpost.org controleert alle profielen, en zal profielen zo nodig wijzigen of weigeren die ongepaste of obscene uitspraken bevatten. Profielen die gericht zijn op louter seksueel contact, of die niet beantwoorden aan de geest van de service worden verwijderd.

5.5

U verklaart eerlijke en accurate informatie over uzelf te verschaffen.

5.6

U stemt ermee in deze informatie actueel te houden en als uw omstandigheden wijzigen de informatie aan te passen, of bij te werken. Als blijkt dat door u verschafte informatie onjuist, of incompleet is, behoudt Pillarpost.org zich het recht voor uw inschrijving te beëindigen en u verdere toegang tot de site te weigeren.

5.7

U stemt ermee in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat u op onze site publiceert, als mede uw interacties met andere leden.

5.8

U schrijft zich niet in binnen een categorie waar u niets mee van doen heeft.

5.9

U verklaart dat uw inschrijving bij Pillarpost.org strikt door u persoonlijk gebruikt zal worden. Het is anderen niet toegestaan uw inschrijving te gebruiken voor anderen en u mag uw inschrijving of wachtwoord niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit.

5.10

U verklaart dat u zich op geen enkele wijze zult voordoen als een ander dan u werkelijk bent. Dat houdt ook in dat u zich niet als een ander lid of een werknemer van Pillarpost.org zult voordoen.

5.11

U verklaart Pillarpost.org op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor welke vorm van commerciële doelen/doeleinden dan ook.

5.12

U verklaart het gebruik van Pillarpost.org en de meerwaarde van pillarpost.org voor andere leden niet opzettelijk nadelig te beïnvloeden of te storen.

5.13

E-mail-berichten die door u aan andere leden worden verstuurd en chatsessies tussen u en een ander lid worden door Pillarpost.org als privé-gegevens behandeld. Pillarpost.org behoudt zich het recht voor om op klachten van andere leden maatregelen te nemen. Deze maatregelen zijn beschreven in deze gebruiksvoorwaarden.

5.14

Opgave van persoonlijke informatie is vrijwillig. Een deel van de informatie die u opgeeft zal worden gebruikt voor het zoekproces, dat wil zeggen dat op basis van een profiel dat u aan Pillarpost.org opgeeft, gezocht zal worden in de database met alle verzamelde gegevens (waaronder die van u) naar de voorkeur van andere leden. Bijvoorbeeld op woonplaats, land of taal. Een lijst met geselecteerde kandidaten zal worden getoond op het scherm van het zoekend lid. Alle door de kandidaat opgegeven informatie, met uitzondering van directe contactgegevens zoals het e-mailadres is op dat moment opvraagbaar door het zoekend lid.

5.15

Pillarpost.org is zo opgezet dat e-mailcontact en/of chatcontact altijd via het anonieme mailsysteem van Pillarpost.org kan verlopen. Pillarpost.org raad u sterk aan te wachten met het uitwisselen van persoonlijke gegevens totdat u er zelf zeker van bent dat dit ook daadwerkelijk verantwoord is om te doen.

5.16

Er is alles aan gedaan om Pillarpost.org zodanig te beveiligen dat uw gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Slechts een beperkt aantal medewerkers van Pillarpost.org heeft toegang tot uw gegevens en dan uitsluitend wanneer nodig. Persoonlijke gegevens die u bij de registratie verstrekt anders dan uw oproep, profiel en foto, zijn niet toegankelijk voor derden: ze worden niet doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld.

5.17

Bij Pillarpost.org worden geen adres gegevens geregistreerd anders dan voor eventuele betalingen. Betalings- of eventuele creditcardgegevens worden zodra u tot betaling overgaat, volledig onder bankgeheim behandeld.

5.18

Uit veiligheidsoverwegingen logt Pillarpost.org het ip-adres van uw computeraansluiting. Pillarpost.org behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het ip-adres gegevens over u en uw aansluiting te achterhalen en die over te dragen aan de bevoegde overheidsinstanties.

 

Artikel 6. Intellectueel eigendom

6.1

U stemt ermee in dat u zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Pillarpost.org en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, onze site zult bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto's, profielen van leden, artikelen, adviezen en overige inhoud van onze site.

6.2

De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo's, afbeeldingen, foto's, tekst op de website(s) van Pillarpost.org zijn het intellectuele eigendom van Pillarpost.org en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van Pillarpost.org.

6.3

De gebruiksrechten die door Pillarpost.org aan leden worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van deze documenten voor privé- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van het lidmaatschap bij Pillarpost.org. Al het andere gebruik door leden zonder toestemming van Pillarpost.org is strikt verboden.

6.4

Het is leden in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina's van Pillarpost.org en de computercodes of elementen waaruit de diensten en de Pillarpost.org zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

6.5

 

  

 

 

 6.6

Pillarpost.org is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan inhoud die door leden wordt verstrekt, te gebruiken op de website(s) van Pillarpost.org. Dit is in het bijzonder van toepassing op het dupliceren en weergeven van inhoud die betrekking heeft op leden op de website(s) van Pillarpost.org of een deel daarvan en/of in mailings en nieuwsbrieven van Pillarpost.org. Pillarpost.org is gerechtigd de genoemde inhoud aan te passen aan het ontwerp van de website(s) van Pillarpost.org en/of technische vereisten.

U bent jegens Pillarpost.org aansprakelijk voor alle schade die Pillarpost.org lijdt indien u zich niet aan de in dit artikel 6.1 t/m 6.4 genoemde voorwaarden houdt en u vrijwaart Pillarpost.org ter zake voor alle aanspraken van derden.

 

Artikel 7. Beëindiging

7.1

Een lidmaatschap kan op elk gewenst moment worden opgezegd. Als u wilt opzeggen kan dat op eenvoudige wijze via onze website en via de post.

7.2

Pillarpost.org is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot Pillarpost.org geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien u een of meer van uw verplichtingen jegens Pillarpost.org niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt. Het lidmaatschap kan onder andere met onmiddellijke ingang worden beëindigd als gevolg van herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk/onacceptabel chat/e-mail gedrag, die Pillarpost.org via andere leden Pillarpost.org bereiken, het achterblijven van betalingen van uw lidmaatschap of pogingen van u om uw lidmaatschap over te dragen. U bent zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat beëindiging zonder u er rekenschap van te geven kan plaatsvinden en u gaat er tevens mee akkoord dat Pillarpost.org uw bestanden onmiddellijk verwijderen en u verdere toegang tot Pillarpost.org zullen onthouden.

7.3

Pillarpost.org is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval u niet aan de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen zal voldoen.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid en garantie

8.1

Opinies, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, aanbiedingen of andere informatie die aan u beschikbaar wordt gesteld door of via Pillarpost.org zijn en blijven van de oorspronkelijke schrijvers en niet van Pillarpost.org, tenzij dat vooraf schriftelijk is overeengekomen. Deze schrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het geschrevene. Pillarpost.org kan de precisie, volledigheid of het nut van deze informatie niet garanderen. Pillarpost.org onderschrijft deze niet, neemt deze niet over en is niet verantwoordelijk voor schade of verlies geleden door te vertrouwen op informatie die door Pillarpost.org op de site is gezet of informatie die door Pillarpost.org aan u is overgedragen.

8.2

Pillarpost.org is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van Pillarpost.org. Pillarpost.org is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van leden of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

8.3

Het gebruik van Pillarpost.org is geen garantie voor het ontmoeten van een juiste lotgenoot. Wanneer de beoogde resultaten van Pillarpost.org tegenvallen kan Pillarpost.org daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

8.4

Pillarpost.org kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer niet aan de verwachte resultaten voldaan kan worden. Pillarpost.org kan niet garanderen dat een inschrijving in een succesvolle chat, mail of andere contacten met lotgenoten resulteert.

8.5

Pillarpost.org kan geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van eventuele gebeurtenissen ten gevolge van uw inschrijving.

8.6

Pillarpost.org kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hinderlijk gedrag van derden die u herkennen of enig ander uit het contact tussen leden voortvloeiend ongemak.

8.7

Pillarpost.org kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste verklaringen die door leden zijn gedaan. Het is daarom belangrijk om bepaalde voorzorgsmaatregelen te treffen bij een ontmoeting met een ander lid. Pillarpost.org tekent zich vrij van alle aansprakelijkheid voor ontmoetingen op de website van Pillarpost.org tussen leden en voor ontmoetingen tussen leden en/of niet-leden als gevolg van het gebruik van deze site en de bijbehorende diensten.

8.8

Pillarpost.org kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hinderlijk gedrag van derden die leden blijven achtervolgen.

8.9

Pillarpost.org kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door derden van door uzelf gepubliceerde persoonlijke informatie op de site. Pillarpost.org raad u daarom aan om voorzichtig te zijn met het soort informatie dat u over uzelf plaatst en maximaal gebruik te maken van de privacybescherming die Pillarpost.org biedt.

8.10

Pillarpost.org kan niet garanderen dat Pillarpost.org foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. Pillarpost.org kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade van leden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van Pillarpost.org jegens leden, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van Pillarpost.org. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat Pillarpost.org voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van 100 euro.

8.11

Pillarpost.org aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de leden die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van Pillarpost.org .

8.12

Pillarpost.org kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is Pillarpost.org gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens onze leden.

8.13

U vrijwaart Pillarpost.org voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door leden en/of onvoldoende naleving door leden van enige verplichting jegens Pillarpost.org al of niet voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden.

8.14

Pillarpost.org kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming welke het gevolg is van omstandigheden die Pillarpost.org niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder Pillarpost.org personeel of onder het personeel van enige derde die diensten aan Pillarpost.org levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie Pillarpost.org op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan onze levert.

8.15

Wanneer Pillarpost.org wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan een maand achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn zowel Pillarpost.org als u bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.

8.16

De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van Pillarpost.org jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van u zullen steeds voor rekening en risico van u zijn.

8.17

Pillarpost.org kan niet garanderen dat de dienstverlening niet zal worden onderbroken door storingen. Pillarpost.org spant zich in om defecten in de dienstverlening zo snel mogelijk te verhelpen.

8.18

Pillarpost.org kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.

8.19

Pillarpost.org kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site, mailberichten of informatie van leden verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.

8.20

 

 

8.21

De aansprakelijkheid van Pilarpost.org is in elk geval beperkt tot het door de gebruiker verschuldigde abonnementsgeld over het jaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan en gaat in geen geval het bedrag van € 250,= te boven.

Vragen ten aanzien van het privacybeleid en of deze gebruikersvoorwaarden kunnen gericht worden aan info@pillarpost.org of Pillarpost.org, Postbus 1258, 1300 BG, Almere, The Netherlands.

 

Artikel 9. Slotbepalingen

9.1

Wanneer Pillarpost.org wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen u en Pillarpost.org bestaan over op deze andere rechtspersoon.

9.2

Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden of uit h overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

9.3

Op betrekkingen tussen u en Pillarpost.org is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen u en Pillarpost.org worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Midden Nederland; dan wel, ter keuze van Pillarpost.org, bij de bevoegde rechter van uw woonplaats.